Đổi mới trang home

Groot đã đổi mới trang home. Nếu có yêu cầu, câu hỏi như là phát triển App, tạo Website hay các dịch vụ công ty thì hay hỏi đáp theo trang bên dưới.
hỏi đáp :http://g-root.com/contact/